Bản quyền tác giả

Các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

–    Giấy uỷ quyền ( theo mẫu – 01 bản);
–    Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả ( 01 bản);
–    Bản sao có Công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
–    Quyết định giao nhận nhiệm vụ ( theo mẫu – 01 bản);
–    Văn bản cam kết (theo mẫu – 01 bản);
–    Mẫu tác phẩm đăng ký ( 03 bản in và 03 đĩa CD/tác phẩm);