Nhãn hiệu hàng hóa

I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Cambodia thông qua Phân nhóm Sản phẩm và Dịch vụ Quốc tế theo Thỏa ước Nice (lần thứ 8). Nhãn hiệu hàng hóa, Nhãn hiệu dịch vụ và Nhãn hiệu tập thể được đăng ký tại Cambodia. Tuy nhiên, mỗi đơn nhãn hiệu chỉ được nộp cho 1 nhãn hiệu và 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ. Người nộp đơn có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đối với nhãn hiệu theo Công ước Paris.

Khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu ở Cambodia, Cơ quan Nhãn hiệu sẽ tiến hành thủ tục xét nghiệm hình thức và xét nghiệm nội dung đối với tất cả các đơn được nộp. Việc sẽ nghiệm nội dung được thực hiện để kiểm tra liệu nhãn hiệu nộp đơn đăng ký có trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được nộp đơn hoặc đăng ký trước đó hay không.

Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tại Cambodia sẽ được cấp trong vòng 6-8 tháng kể từ ngày nộp đơn.

1. Tài liệu nộp đơn

Để nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Cambodia, Người nộp đơn cần cung cấp các thông tin và tài liệu sau đây:

(i)     Tên và địa chỉ đầy đủ của Người nộp đơn;
(ii)     Mẫu nhãn hiệu (15 mẫu) không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 50mm x 50mm;
(iii)    Bản dịch tiếng Anh và dịch nghĩa của Nhãn hiệu nếu nhãn hiệu không phải bằng tiếng Anh;
(iv)    Danh mục sản phẩm/dịch vụ yêu cầu bảo hộ và Phân nhóm quốc tế của sản phẩm/dịch vụ tương ứng (nếu biết);
(v)    Mã phân loại hình của Nhãn hiệu theo Mã Vienna (nếu biết);
(v)    Thông tin xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ươc Paris (nếu có), bao gồm số đơn, ngày nộp đơn ưu tiên và quốc gia đã nộp đơn. Bản sao có xác nhận của đơn ưu tiên và bản dịch tiếng Anh tài liệu này phải được nộp sau đó; và
(vi)     Một bản sao công chứng Giấy ủy quyền của Người nộp đơn theo hình thức được quy định tại Mục 7 của Hướng dẫn này. Giấy ủy quyền có thể được công chứng bởi cơ quan công chứng của bất kỳ quốc gia này và Giấy ủy quyền không cần phải qua thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự để được sử dụng tại Cambodia. Một tài liệu Ủy quyền có thể được sử dụng cho nhiều đơn nhãn hiệu khác nhau nếu như một nhãn hiệu cụ thể không được đưa ra trong phạm vi của Giấy ủy quyền. Bản sao Giấy ủy quyền có thể được nộp tại thời điểm nộp đơn với điều kiện bảo gốc tài liệu này phải được nộp sau đó.

2. Thời hạn bảo hộ và gia hạn

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Cambodia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn (hoặc kể từ ngày ưu tiên, nếu có). Nhãn hiệu được đăng ký có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký có nghĩa vụ sử dụng Nhãn hiệu tại Cambodia. Tại năm cuối của mỗi giai đoạn 5 năm kể từ ngày đăng ký, Bản Tuyên thệ Sử dụng Nhãn hiệu, nếu Nhãn hiệu đã được sử dụng tại Cambodia, hoặc Bản Tuyên thệ không sử dụng, nếu nhãn hiệu chưa được sử dụng tại Cambodia, phải được nộp tại Cơ quan Nhãn hiệu Cambodia. Nếu các Bản tuyên thệ sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu không được nộp vào Cơ quan Nhãn hiệu, nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ theo yêu cầu của bên thứ ba.

II. GIA HẠN

1. Tài liệu yêu cầu khi gia hạn

(i)     Bản gốc Giấy ủy quyền có công chứng;
(ii)    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu;
(iii)   15 mẫu nhãn hiệu;

Lưu ý, nếu Bản Tuyên thệ sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu chưa được nộp thì chủ sở hữu nhãn hiệu cần nộp tài liệu này tại thời điểm nộp đơn gia hạn.

2. Thời gian

Trên thực tế, thời gian để hoàn thành thủ tục gia hạn nhãn hiệu tại Cambodia là 5-7 tháng kể từ ngày nộp đơn.

III. NỘP BẢN TUYÊN THỆ SỬ DỤNG/KHÔNG SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

1. Tài liệu nộp đơn

(i)     Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
(ii)    Bản gốc có chữ ký Bản tuyên thệ Sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu;
(iii)   Bằng chứng về việc sử dụng Nhãn hiệu tại Cambodia nếu khách hàng nộp Bản tuyên thệ Sử dụng Nhãn hiệu (ví dụ hóa đơn, vận đơn, bao gói sản phẩm, tài liệu quảng cáo và xúc tiến thương mại, sách hướng dẫn, ảnh chụp sản phẩm, v..v..).

2. Thời gian

Thời gian để hoàn thành việc chứng thực này là 4-5 tháng kể từ ngày nộp đơn.

IV.  GHI NHẬN SỬA ĐỔI TÊN/ĐỊA CHỈ

1. Tài liệu yêu cầu

(i)     Bản gốc Giấy ủy quyền có công chứng;
(ii)    Bản gốc có công chứng Tuyên bố thay đổi Tên/Địa chỉ hoặc các tài liệu pháp lý khác thể hiện việc thay đổi tên/địa chỉ;
(iii)   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu.

2. Thời gian

Thời gian để hoàn tất thủ tục ghi nhận thay đổi tên và địa chỉ của đăng ký nhãn hiệu tại Cambodia là 3-4 tháng kể từ ngày nộp đơn.

V. ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

1. Tài liệu yêu cầu

(i)     Bản gốc Giấy ủy quyền có công chứng;
(ii)    Bản gốc có công chứng/xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng;
(iii)   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu.

2. Thời gian

Thời gian để hoàn tất thủ tục đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cambodia là 3-4 tháng kể từ ngày nộp đơn.

VI. ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

1. Tài liệu cần thiết

(i)     Bản gốc Giấy ủy quyền có công chứng;
(ii)    Bản gốc có công chứng/xác nhận Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu;
(iii)   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu.

2. Thời gian

Thời gian để hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng Nhãn hiệu tại Cambodia là 6-8 tháng kể từ này nộp đơn.