Doanh nghiệp

Với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực Doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ mang đến những giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

Các lĩnh vực hành nghề của các luật sư trong Bộ phận này bao gồm:

– Tư vấn về người sáng lập của công ty : Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân …)
– Tư vấn tên công ty : (Lựa chọn tên và tra cứu tên)
– Tư vấn trụ sở công ty (Thuộc quyển sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp)
– Tư vấn vốn điều lệ : (Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp, khả năng thực tế của doanh nghiệp)
– Tư vấn ngành nghề kinh doanh
– Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp : (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty)
– Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm: Đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách cổ đông và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

– Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
– Tiến hành thủ tục để khắc dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế);
– Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

– Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…)
– Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax);
– Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu
– Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…