Ông Lê Đông Bộ

Chức vụ: Phó Giám đốc - Ban Lãnh đạo

Ông Bộ là một trong những thành viên sáng lập của GINTASSET. Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của ông là các vấn đề về sáng chế và sở hữu trí tuệ như dịch thuật, chuẩn bị và truy tố trong các vụ việc về sáng chế trong lĩnh vực điện tử, công nghệ máy tính, công nghệ sinh học và công nghệ hóa học và tư vấn về các chiến lược để duy trì và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ .

Call Now