Ông Nguyễn Văn Dương

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Ông Dương tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Ông có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch thuật, chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn và hỗ trợ Luật sư sáng chế trong quá trình thúc đẩy đơn sáng chế và phản đối việc cấp bằng sáng chế.

Call Now