Ông Nguyễn Đình Âu

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Ông Âu đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội.

Ông có trên 20 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Lĩnh vực chính mà ông Âu đang hành nghề là thực thi và tranh tụng liên quan đến quyền ở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Call Now