Nhãn hiệu hàng hóa

Thông tin

1.    Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của Người nộp đơn;
2.    Mô tả nhãn hiệu: màu sắc yêu cầu bảo hộ, dịch nghĩa và phiên âm sang tiếng Anh của các từ tiếng La tinh nếu như nhãn hiệu bao gồm các từ không phải bằng tiếng Anh;
3    Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang Nhãn hiệu và nhóm tương ứng của các hàng hóa/dịch vụ đó theo Bảng Phân nhóm Quốc tế (nếu đã biết).

Tài liệu

1.    Mười lăm (15) mẫu Nhãn hiệu, với kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 15mm x 15mm (bản fax mẫu nhãn hiệu được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, với điều kiện mẫu nhãn gốc được nộp trong vòng 3 tháng kể fừ ngày nộp đơn);
2.    Bản sao có xác nhận của tài liệu ưu tiên nhằm hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Pari (nếu có) (thông tin về quyền ưu tiên được chấp nhận ở thời điểm nộp đơn, với điều kiện bản sao có xác nhận của tài liệu ưu tiên được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);
3.    Giấy ủy quyền do Người nộp đơn xác lập, ủy quyền cho GINTASSET trong việc nộp đơn nhãn hiệu (bản fax được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn với điều kiện bản gốc Giấy ủy quyền được nộp trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn).

Lưu ý

  • Mỗi đơn nhãn hiệu chỉ được nộp cho một nhãn hiệu duy nhất nhưng có thể bao gồm một hoặc nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ.
  • Việt Nam áp dụng Bảng phân loại quốc tế Hàng hóa/Dịch vụ theo Thỏa ước Nice, ấn bản lần thứ 9.