Kiểu dáng công nghiệp

THÔNG TIN BẮT BUỘC

  • Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • Tên, địa chỉ và quốc tịch của nhà thiết kế;
  • Tiêu đề của kiểu dáng công nghiệp;
  • Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn nước ngoài gốc mà từ đó yêu cầu ưu tiên (nếu có yêu cầu ưu tiên);
  • Chỉ số phân loại Locarno.

TÀI LIỆU BẮT BUỘC

  • Giấy xác nhận quyền sở hữu (chỉ có chữ ký và công chứng); Tuyên bố phải chứa dữ liệu đầy đủ về Thiết kế, bao gồm tên thiết kế, số đăng ký và quốc gia nếu thiết kế đã được đăng ký ở nơi khác (ví dụ: Số đơn đăng ký của Hoa Kỳ), và thông tin về chủ sở hữu thiết kế và các nhà thiết kế;
  • Giấy ủy quyền đặc biệt (do Đại sứ quán Myanmar ký, công chứng và hợp pháp hóa);
  • Bộ ảnh / bản vẽ của thiết kế;
  • Mô tả thiết kế;
  • Bản sao của tài liệu đăng ký gốc.

Lưu ý: người ký tên trong Tuyên bố Sở hữu và Giấy ủy quyền Đặc biệt phải giống nhau.

THÔNG TIN CHUNG

Đạo luật về kiểu dáng và sáng chế của Miến Điện năm 1945 đã bị bãi bỏ vào năm 1993. Văn phòng Tổng chưởng lý đã soạn thảo lại luật SHTT bao gồm luật thiết kế để tuân thủ Hiệp định TRIPS do Myanmar là thành viên của WTO, ASEAN và mới nhất là WIPO vào năm 2002. Các luật mới về thiết kế và bằng sáng chế vẫn chưa được ban hành cho đến thời điểm này.

Trong thời gian tạm thời này, bằng sáng chế / thiết kế có thể được đăng ký theo mục 18 (f) của Đạo luật Đăng ký với Cơ quan Đăng ký Chứng thư và Bảo đảm bằng Tuyên bố Quyền sở hữu, là một tuyên bố long trọng về các sự kiện do chủ sở hữu bằng sáng chế đưa ra.

Việc xuất bản thông báo cảnh giác trên một tạp chí hoặc tờ báo được chỉ định tại địa phương dựa trên đăng ký là quy trình duy nhất để nhắc nhở công chúng về mọi hành vi có thể xảy ra và vi phạm quyền sở hữu bằng sáng chế / thiết kế trong thời kỳ thiếu luật, quy tắc và quy định được ban hành bị liên lụy. Do đó, đơn đăng ký thiết kế / sáng chế có thể được đăng ký tại Myanmar bằng Tuyên bố Quyền sở hữu và theo sau là Thông báo Cảnh báo trên một tạp chí hoặc tờ báo được chỉ định tại địa phương dựa trên đăng ký đó. Không bắt buộc phải trả phí duy trì hoặc hàng năm.