Sáp nhập và mua lại (M&A)

Các dịch vụ trong lĩnh vực này của chúng tôi gồm:

– Hỗ trợ trong các cuộc đàm phán

–  Kiểm toán pháp lý và tài chính, datarooms, đánh giá với trách nhiệm cao nhất (due diligence)

–  Luật hợp đồng

–  Chế độ thuế khóa trong và ngoài nước

–  Luật Cạnh tranh

–  Pháp luật về lao động, an sinh xã hội

–  Luật doanh nghiệp