Bất động sản và hạ tầng

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

– Hợp đồng thuê nhà đất

–  Xây dựng – Phát triển Bất động sản

–  Môi trường

–  Các đánh giá

–  Quyền sở hữu – Đồng sở hữu

–  Quy hoạch đô thị

+  Hỗ trợ các giao dịch bất động sản trong các dự án đầu tư công nghiệp hoặc đầu tư riêng rẽ

+ Hỗ trợ cho các dự án phát triển bất động sản toàn cầu.